USLOVI KORIŠĆENJA

 

OVAJ WEBSITE SE NALAZI U VLASNIŠTVU PR TRGOVINA DOUBLE RED, KOMPANIJA SA REGISTROVANOM KANCELARIJOM NA ADRESI TRIFKOVIĆEV TRG 5, 21000, RUMENKA, MATIČNI BROJ KOMPANIJE 20983825.

 

 POGLAVLJA OBUHVAĆENA OVIM USLOVIMA

1. Pitanja obuhvaćena ovim uslovima i odredbama

2. Definicije

3. Nagodba kupoprodajnog ugovora

4. Cene

5. Uslovi isporuke

Vreme isporuke
Adresa isporuke
Sredstva isporuke

6. Odgovornost za oštećenu i/ili nekompletnu robu

7. Otkazivanje ugovora, pravila vraćanja i zamene

8. Zaštita ličnih podataka

9. Završna pravila ovih uslova

 

1. PITANJA OBUHVAĆENA OVIM USLOVIMA I ODREDBAMA

 

1.1. Ova pravila i uslovi korišćenja predstavljaju prava i obaveze stvorene između kupca i DOUBLE RED DESIGN-a tokom online ugovora na www.doublered.rs e-radnji.

2. DEFINICIJE

2.1 Pravila definisana u ovom artiklu imaju značaj u sledećim paragrafima u svrhu pravila i uslova korišćenja

2.2 E-radnja je prodavčeva online prodavnica locirana u Srbiji, koja obezbeđuje kupovinu robe sa platforme Double Red RS.

2.3 Kupac je fizičko ili pravno lice koje je pokazalo interesovanje za kupovinu robe putem E-radnje i zaključilo je kupoprodajni ugovor sa prodavcem za robu koja je ponuđena putem E-radnje i poslao uredno popunjenu porudžbinu preko E-radnje u tu svrhu i koja se dostavlja prodavcu.

2.4 Ovlašćeno lice je lice koje se razlikuje od kupca i koje kupac navodi u nalogu kao lice koje ima pravo da preuzme porudžbinu. Ime ovlašćenog lica u obrascu za naručivanje smatra se njegovim ovlašćenjem za preuzimanje naručene robe.

2.5 Porudžbina je elektronski obrazac koji sadrži lične podatke kupca, specifikaciju naručene robe, njihovu prodajnu cenu, uključujući PDV, mesto isporuke, način isporuke (vrsta prevoza) i cenu isporuke (pošiljke) roba do mesta isporuke.

2.6 Trenutna ponuda robe je ponuda robe objavljena na veb lokaciji Double Red RS koja sadrži tekstualni opis robe i cenu kao i njene slike. Sve promene u trenutnoj ponudi robe (uključujući promene cena) su verodostojne od trenutka objavljivanja na veb lokaciji Double Red RS.

3. NAGODBA KUPOPRODAJNOG UGOVORA

3.1 Prihvatanje ugovora o kupovini, u ime kojeg kompanija DOUBLE RED Design doo isporučuje naručene artikle kupcu, važi od trenutka prijema određene narudžbe od strane DOUBLE RED Design doo i prijema pismenog predloga ugovora o kupovini.

3.2 Predlog za prihvatanje ugovora o kupovini je nalog upućen kupcu DOUBLE RED Design doo. Porudžbina se može dogovoriti ispunjavanjem narudžbenice na Double Red RS i slanjem putem E-radnje.

3.3 Nalog takođe sadrži sledeće:

1. Potvrda u kojoj se navodi da je kupac pročitao i saglasio se bez izuzetka u ovim uslovima i odredbama.

2. Potvrda u kojoj se navodi da je kupac obavešten o svom pravu da odustane od kupoprodajnog ugovora.

3. Izjava o saglasnosti za obradu ličnih podataka kupca od strane kompanije DOUBLE RED Design doo za internu upotrebu (u skladu sa važećim zakonodavstvom). Ako je kupac naveo lične podatke trećeg lica u cilju davanja ovlašćenja za preuzimanje isporuke, informacije su date uz dozvolu te osobe (takođe se o navedenim uslovima i odredbama mora ispitati).

4. Izjava da su sve informacije koje je dao kupac tačne.

3.4 Predlog ugovora o otkupu poništava se u slučaju neodobravanja predloga kupca od strane kompanije DOUBLE RED Design doo

3.5 Prihvatanje predloga ugovora o kupovini je pravovremena pisana izjava DOUBLE RED Design doo upućena kupcu u kojoj DOUBLE RED Design doo izjavljuje da je predlog ugovora o kupovini prihvaćen. Prihvatanje predloga ugovora o kupovini važi od trenutka kada kupac primi dokument o deklaraciji o prihvatu putem E-mail adrese (koju je naveo u porudžbini). Neaktivnost DOUBLE RED Design doo ne podrazumeva prihvatanje predloga.

3.6 Kupoprodajni ugovor važi od trenutka isporuke ugovora kupcu. Prihvatanjem ugovora DOUBLE RED Design doo je dužan da isporuči naručene artikle na navedenu adresu za isporuku, a kupac je dužan da stvari preuzme u dogovoreno vreme i da plati otkupnu cenu plus troškove slanja.

3.7 Svaka promena narudžbe nakon prihvatanja kupoprodajnog ugovora razume se kao predlog za promenu ugovora o kupovini i moguća je samo nakon dogovora između kupca i kompanije DOUBLE RED Design doo. DOUBLE RED Design doo kompanija nije obavezna da prihvati promene.

4. CENE

4.1 Cena naručenih artikala navedena je u aktuelnim ponudama, obrascu za naručivanje kao i u dokumentima „prihvatanje ugovora o kupovini“. 

4.2 Objavljena cena ne uključuje troškove slanja. Ti će se troškovi naplaćivati pojedinačno nakon načina isporuke koji kupac odabere.

4.3 Sve posebne cene važe do rasprodaje predmeta ili ako nije drugačije navedeno.

4.4 Nakon prihvatanja ugovora o kupovini, kupac je dužan da plati ugovorenu cenu na jedan od sledećih načina:

1. Plaćanje kreditnom karticom, pre nego što se pošalju predmeti ili 

2. Plaćanjem po pouzeću – prilikom preuzimanja robe poslate paketome

4.5 Obaveza kupca da plati ugovorenu cenu ispunjava se u trenutku kada se kupovna cena knjiži na bankovni račun kompanije DOUBLE RED Design doo ili kada se gotovina preda kuriru.

4.6 Sve cene su sa izraženim PDV-om.

4.7 Pri poručivanju je dozvoljena upotreba samo jednog kupona za popuste. Ukoliko kupac obavi porudžbinu koristeći 2 ili više kupona, svi kuponi će biti uklonjeni iz porudžbine sem onog koji donosi najveći popust, a kupac će o tome biti obavešten.

5. USLOVI ISPORUKE (VREME ISPORUKE, ADRESA ISPORUKE, SREDSTVA ISPORUKE)

5.1 Vreme isporuke

5.1.1 Datum isporuke do koga DOUBLE RED Design doo ima obavezu da isporuči stvari kupcu, navedeno je u dokumentima o prihvatanju ugovora o kupovini. Ako nije drugačije navedeno, kompanija DOUBLE RED Desjgn doo dužna je da isporuči robu u roku od 15 dana od prihvatanja narudžbe.

5.1.2 Rok isporuke može se razlikovati zavisno o različitim načinima otpreme. Kupac se u postupku naručivanja upoznaje sa datumima isporuke za različite opcije isporuke.

5.1.3 Ako kupac odluči da plati bankovnom transakcijom, rok isporuke počinje od trenutka kada se novac pojavi na bankovnom računu kompanije DOUBLE RED Design doo.

5.2 Adresa isporuke

5.2.1. Adresa za dostavu je adresa koju kupac navodi u polju „Adresa za dostavu“ prilikom slanja narudžbe.

5.3 Sredstva dostave

5.3.1 Kupac može da odabere način isporuke nakon navođenja adrese za dostavu tokom procesa naručivanja.

5.3.2 Dostupna sredstva isporuke su sledeća:

1. Paket usluga

2. Lično preuzimanje u skladištu / prodavnici

3. DOUBLE RED MOBILE – uskoro

5.3.3 Informacije o ceni isporuke su navedene pored opcije način isporuke.

5.4 Zaključak isporuke

5.4.1 Obaveza DOUBLE RED Design doo da isporuči naručene artikle kupcu ili korporativnom telu (kompaniji) ispunjava se predajom predmeta na adresi za dostavu. Kupac je dužan da potvrdi isporuku u pisanom obliku „potvrda o isporuci“ od kojeg dobija jednu kopiju.

5.4.2 Obaveza isporuke predmeta smatra se ispunjenom i kada je kompanija za pošiljku bila spremna da isporuči robu na adresi za dostavu u dogovoreno vreme, ali kupac je nije preuzeo iz drugih razloga

5.4.3 Ako kupac ne prihvati isporuku i stvari se vrate DOUBLE RED DESIGN Doo, kompanija je ovlašćena da napusti ugovor o kupovini i zatraži nadoknadu troškova isporuke i pakovanja kod kupca.

6.  ODGOVORNOST ZA OŠTEĆENU I/ILI NEKOMPLETNU ROBU

6.1 DOUBLE RED DESIGN Doo odgovorna je za štetu koja je nastala pre isporuke robe, kao i za štetu koja je nastala u periodu garancije. Garantna zaštita važi 12 meseci od isporuke. Dokaz za traženje garancijske zaštite je račun koji kupac dobija putem e-maila.

7.  OTKAZIVANJE UGOVORA, PRAVILA VRAĆANJA I ZAMENE

7.1 Dok isporuka nije završena (npr. Ugovor o kupovini nije zaključen), kupac je ovlašten da otkaže narudžbu putem telefonskog kontakta ili e-maila. U ovom slučaju ne naplaćujemo nikakve naknade. Ako je cena već plaćena, DOUBLE RED DESIGN Doo vraća uplatu putem bankarske transakcije (ako nije drugačije dogovoreno) u roku od 7 dana od otkaza.

7.2 U ovom slučaju ne naplaćujemo nikakve takse.

7.3 Pri otkazivanju narudžbe i odustajanju od ugovora o kupovini potrebno je navesti svoje ime, e-mail, broj porudžbine i opis naručenih predmeta. Iz razloga zakonodavstva, savetujemo da nam nakon toga pošaljete pismeni obrazac otkaza putem preporučenog pisma.

7.4 Vreme otkazivanja / napuštanja ugovora smatra se datumom kada je upućen kompaniji DOUBLE RED DESIGN Doo. Odustajanjem od ugovora svi dogovoreni uslovi gube važnost.

7.5 DOUBLE RED DESIGN Doo zahteva svoju privilegiju da čeka sa vraćanjem otkupne cene kupcu dok ne primi vraćene artikle. Ako su vraćeni predmeti oštećeni, refundacija DOUBLE RED DESIGN Doo može se umanjiti za troškove oštećenja. Povrat novca  DOUBLE RED DESIGN Doo mora poslati na bankovni račun kupca ako nije drugačije dogovoreno.

7.6 DOUBLE RED DESIGN Doo ovlašćena je da otkaže ugovor u sledećim slučajevima:

1. Ako se cena ne plati u roku od 7 dana od izdavanja naloga, ako je dogovoreno da se plaćanje izvrši bankarskom transakcijom.

2. Ako kupac ne preuzme robu od kompanije za kurirske usluge iz drugih razloga osim razloga koji se tiču DOUBLE RED DESIGN Doo kompanije.

3. Ako naručene roba nema na skladištu i više se ne proizvodi.

7.7 Napuštanje ugovora sa strane DOUBLE RED DESIGN Doo važi od dana uspešnog slanja dokumenata o napuštanju kupcu i dovoljno je da se ovi dokumenti šalju e-poštom.

7.8 Gore navedeni uslovi za napuštanje ugovora sa strane DOUBLE RED DESIGN Doo ne važe za slučaj neuspešne isporuke predmeta.

7.9 Bilo kakva finansijska potraživanja (koja se odnose na napuštanje ugovora od strane kupca) mogu biti zadovoljena vrednost koju je kupac platio, a zatim povraćaj se smanjuje za vrednost ovih zahteva.

8. ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA

8.1 Postavljanjem porudžbine putem e-trgovine DOUBLE RED DESIGN Doo uključuje se saglasnost kupca sa ovim Uslovima i odredbama ugovora i obradu ličnih podataka kupca (u skladu sa važećim zakonodavstvom).

8.2 DOUBLE RED DESIGN Doo obrađuje lične podatke kupca (ili osobe koju je kupac ovlastio da preuzme njegove odgovornosti / prava). Podaci se koriste za obradu narudžbe i isporuke. DOUBLE RED DESIGN Doo odgovorna je za ove podatke i garantuje da se podaci neće koristiti u druge stvari i predati trećoj strani.

8.3 DOUBLE RED DESIGN Doo kompanija nastavlja obradu sledećih ličnih podataka: ime i prezime, adresa za dostavu, e-mail adresa, adresa za naplatu, telefonski broj.

8.4 Naručivši predmete sa DOUBLE RED DESIGN Doo, kupac se slaže da će na svoju e-mail adresu primiti newsletter i trenutne ponude DOUBLE RED DESIGN Doo.

9. ZAVRŠNA PRAVILA OVIH USLOVA

9.1 Ova pravila i uslovi su validni od 15.7.2020.

9.2 Bilo koja promena pravila i uslova koriščenja su je validna od momenta objave na www.DOUBLERED.rs

9.3 Pravni odnosi uspostavljeni kupoprodajnim ugovorom poštuju ugovore o kupovini, ove Uslove i odredbe i trenutno važeće zakonodavstvo.

 

Hvala vam,

DOUBLE RED DESIGN Doo